Categorii
Articole

Cum se poate învăţa limba română?

1. Accesul la educaţie al copiilor cetăţenilor străini rezidenţi în România

Familiile cetăţenilor străini, indiferent de statutul care le permite şederea legală în România, care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani sau care au depăşit 18 ani, dar nu au încheiat studiile preuniversitare, precum şi reprezentanţii legali ai minorilor neînsoţiţi, au dreptul să solicite inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv inspectoratului şcolar al municipiului Bucureşti, înscrierea acestora în învăţământul preuniversitar.

În vederea şcolarizării, copiii cetăţenilor străini şi minorii neînsoţiţi cu drept de şedere în România, care nu cunosc limba română, beneficiază de un curs de iniţiere în limba română. Pentru a avea acces la aceste cursuri de inițiere, cererile de participare, însoţite de copia legalizată a documentului de identitate, se depun de către unul dintre părinţi sau reprezentantul legal la inspectoratele şcolare sau la sediile centrelor teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări (ORI). În această din urmă situaţie, centrele teritoriale ale ORI transmit cererile de participare, însoţite de copiile legalizate ale documentelor de identitate, în termen de cel mult de 5 zile de la primire, inspectoratelor şcolare în a căror rază domiciliază beneficiarii. Înscrierea la cursurile de iniţiere în limba română se realizează, de regulă, în perioada 15-30 august, înainte de începutul fiecărui an şcolar. În situaţia în care elevii nu pot fi înscrişi, din motive obiective, în perioada 15-30 august, se va putea solicita înscrierea şi participarea la curs, în cadrul grupelor deja constituite, pe baza unei cereri speciale adresate inspectoratului şcolar organizator.

Fiecare inspectorat şcolar desemnează una sau mai multe şcoli unde se vor desfăşura cursurile de iniţiere. Cursurile au durata de 4 ore pe săptămână şi se desfăşoară cu respectarea structurii obişnuite a anului şcolar.

O grupă este constituită în medie din 15 elevi. Numărul minim de participanţi este de 10, iar numărul maxim de participanţi este de 20.

În desfăşurarea activităţilor de învăţare a limbii române, în constituirea grupelor se va ţine cont de diferenţele de vârstă. Astfel, elevii vor fi organizaţi în cadrul a 3 grupe/categorii de vârstă, după cum urmează:

  1. grupa/categoria de vârstă 6-10 ani
  2. grupa/categoria de vârstă 11-14 ani
  3. grupa/categoria de vârstă 15-18 ani. În cadrul acestei grupe vor fi înscrişi şi elevii care au depăşit 18 ani, dar nu au încheiat studiile preuniversitare.

Predarea cursului de iniţiere în limba română se realizează pe baza programelor speciale, elaborate şi aprobate de Ministerul Educaţiei. Elevii participanţi la curs beneficiază gratuit de manuale.

În perioada urmării cursului de iniţiere în limba română, în vederea acomodării şcolare, elevii străini pot participa, gratuit, la activităţi didactice cu caracter teoretic, practic şi recreativ organizate pentru elevii români, fără ca prezenţa lor să fie înregistrată în documente oficiale. Participarea la aceste activităţi se face după consultarea elevului şi a familiei acestuia.

La sfârşitul cursului de iniţiere în limba română, în perioada 1-15 iunie, elevii vor participa la o sesiune de evaluare a competenţelor lingvistice şi de stabilire a clasei în care vor fi integraţi pentru a urma studiile. Comisia de evaluare este alcătuită din directorul unităţii şcolare la care s-a desfăşurat cursul de iniţiere, doi profesori de limba română, dintre care unul este profesorul care a susţinut cursul, un psihopedagog şcolar, şi, după caz, un învăţător/institutor, respectiv doi profesori de matematică.

În lipsa actelor de studiu din ţara de origine, elevul va susţine, pe lângă testul de limbă, şi un test de verificare generală a cunoştinţelor la matematică. În cazul în care copiii străini pentru care se solicită înscrierea în învăţământul preuniversitar vorbesc limba română, aceştia pot participa direct la testul de limbă română, şi după caz, la testul de verificare generală a cunoştinţelor de matematică, fără urmarea cursului de iniţiere în limba română.

Aceste informaţii sunt preluate din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba română şi şcolarizarea copiilor străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi ai cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, Anexa 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 5925 din 12.11.2009.

Străinii cu drept de şedere legal în România pot beneficia de cursuri gratuite de iniţiere în limba română

  • Cursurile au durata de 4 ore săptămânal, conform structurii anului şcolar. Programul cursurilor se stabileşte prin consultare cu participanţii
  • La finalul cursului se evaluează nivelul de cunoaştere a limbii şi se primeşte un certificat emis de Ministerul Educaţiei
  • Copiii cetăţenilor străini rezidenţi în România au acces la sistemul educativ românesc. Cei care nu cunosc limba română beneficiază de cursuri de iniţiere şi pot participa la activităţi educative. O comisie specializată evaluează cunoştinţele şi recomandă în ce clasă să fie înscris copilul în anul şcolar următor.

2. Cursurile gratuite de iniţiere în limba română adresate adulţilor

Cetăţenii străinicare au dobândit o formă de protecţie în România sau care auun drept de şedere în România, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European,beneficiază de dreptul de a participa gratuit la cursuri de iniţiere în limba română.

Cursurile de iniţiere în limba română se organizează de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în colaborare cu centrele teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări (ORI).

Cererile de participare la cursuri, însoţite de copia legalizată a documentului de identitate, se depun, de către persoanele interesate, la inspectoratele şcolare sau la sediile centrelor teritoriale ale ORI. În fiecare an şcolar, înscrierea la cursurile de iniţiere în limba română se realizează înainte de începutul cursurilor semestrului I, în perioada 25 august – 5 septembrie. Fiecare inspectorat şcolar desemnează una sau mai multe şcoli unde se vor desfăşura cursurile.

Unităţile şcolare care organizează cursul vor stabili, prin decizia consiliului de administraţie, până cel târziu la data de 14 septembrie, spaţiul de desfăşurare, profesorul sau profesorii care vor preda cursul şi orarul cursului. Orarul cursului va fi stabilit pe baza consultării conducerii unităţii şcolare cu profesorul sau profesorii care predau cursul şi cu participanţii sau reprezentanţi ai participanţilor la curs. Cursanţii vor fi înscrişi nominal într-un catalog special, în care se va consemna prezenţa la curs.

Cursurile de iniţiere în limba română se desfăşoară pe durata a patru ore săptămânal, pe perioada anului şcolar stabilită anual prin ordin al ministrului educaţiei. O grupă este constituită în medie din 15 persoane. Numărul minim de participanţi este de 10, iar numărul maxim de participanţi este de 20.

Predarea cursului de iniţiere în limba română se realizează pe baza programelor speciale, elaborate şi aprobate de ministerul educaţiei. Străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie în România, participanţi la curs, beneficiază gratuit de manuale, acestea urmând a fi recuperate la finalul cursului de iniţiere. Străinii adulţi care au dobândit un drept de şedere în România, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European achiziţionează manualele, contra cost, la începerea cursului.

Cursul de iniţiere în limba română se finalizează, în perioada 1-15 iunie, prin evaluarea cursanţilor. În urma evaluării, fiecare cursant va primi din partea unităţii şcolare organizatoare un certificat de participare în care se va înscrie inclusiv nivelul de competenţă lingvistică dobândit, conform unuia din nivelurile de referinţă (A1, A2, B1, B2, C1, C2), precizate în Cadrul european comun de referinta pentru limbi al Consiliului Europei.

În vederea bunei organizări şi a susţinerii activităţilor de formare, de comun acord, Direcţia Generală Formare Continuă, Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţă şi Programe şi Institutul Limbii Române pot stabili parteneriate cu diferite instituţii şi organizaţii acreditate sau recunoscute din domeniu.

Aceste informaţii sunt preluate din Metodologia privind organizarea și desfășurarea cursului de inițiere în limba română pentru străinii adulți care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European. Anexa 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 5924 din 12.11.2009

Forma completă a documentelor ce reglementează accesul la cursuri de limba română, precum şi datele de contact ale inspectoratelor şcolare, unde se depun cererile pentru participarea la cursuri de limba română, sunt disponibile pe www.edu.ro şi pe www.migrant.ro