Start | Contact RO | EN | FR
Despre www.migrant.ro | Arabic News Agency | Evenimente şi oportunităţi | Stiri | Forum |
Cauta
Proiectul Migrant în România
Descrierea proiectului
Modul de lucru
Activităţi
Mediatori interculturali
Curs pentru jurnalisti
Cursuri de limba româna
Seminarii
Bucureşti
Cluj-Napoca
Constanţa
Iaşi
Timişoara
Propuneri de modificari legislative
Resurse
Baza de date nationala
Alte proiecte pentru integrarea migrantilor
Legislatie nationala
Politici si documente europene
Studii si rapoarte
Educatie si cultura
Site-uri utile
Contacte Ambasade
Politici şi documente europene privind migraţia

În baza Tratatului de la Amsterdam, de zece ani este în derulare un proces complex, încă nefinalizat, ce vizează adoptarea unei politici europene comune privind migraţia.

În luna decembrie 2009 a fost adoptat documentul de referinţă în această privinţă: Programul de la Stockholm. Acesta va sta la baza cooperării europene în domeniile justiţiei şi afacerilor interne, având migraţia ca o prioritate.

Programul de la Stockholm are la bază Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, catre Consiliu, catre Comitetul Economic şi Social European şi catre Comitetul Regiunilor - O politică comună de imigrare pentru Europa: principii, acţiuni şi instrumente {SEC(2008) 2026} {SEC(2008) 2027}

Documente recente privind imigraţia şi drepturile resortisanţilor din ţările terţe sunt accesibile în toate limbile oficiale ale UE aici

O sinteză a dezbaterilor europene focalizate pe adoptarea unei politici europene comune a fost publicată în revista Migrant în România şi va fi actualizată în numerele următoare.

Lista completă a documentelor UE privind migraţia, pe categorii, este disponibilă în mai multe limbi, nu însă şi în limba română, aici.

Pentru organizaţiile interesate să participe la consultări europene sau să se asocieze eforturilor de influenţare a politicilor europene, recomandăm Ghidul pentru ONG care interacţionează cu instituţiile UE:


Ghidul pentru ONG care interacţionează cu instituţiile UE
Mandatul european pentru promovarea integrării

Tratatul de la Lisabona - 2009
Este primul tratat al UE care oferă o bază legală pentru promovarea integrării la nivelul UE. Articolul 79.4 menţionează că: „Parlamentul şi Consiliul European, în acord cu procedurile legislative ordinare, poate stabili măsuri pentru oferirea de stimulente şi sprijin pentru acţiunea Statelor Membre în sensul promovării integrării resortisanţilor ţărilor terţe care rezidă legal pe teritoriul lor, excluzând orice armonizare a legilor şi reglementărilor Statelor Membre."

Programul de la Stockholm - O Europă deschisă şi sigură în serviciul cetăţenilor şi pentru protecţia acestora - 2009
Consiliul European a adoptat la Stockholm un program ambiţios cu privire la integrare ce afirmă că „Politicile de integrare ale Statelor Membre trebuie sprijinite prin dezvoltarea continuă a structurilor şi instrumentelor pentru schimbul de cunoştinţe şi coordonare cu alte domenii ale politicilor precum munca, educaţia şi incluziunea socială".

Strategia Europa 2020 - adoptată în 2010
Este o strategie de creştere centrată în jurul unui set de obiective la nivelul întregii Uniuni Europene. Aceste obiective au scopul de a ghida atât Statele Membre, cât şi UE. Una dintre priorităţile strategiei este creşterea incluziunii. Acţiunile din cadrul acestei priorităţi vizează modernizarea şi consolidarea politicilor în materie de ocupare a forţei de muncă, de educaţie şi de formare, precum şi a sistemelor de protecţie socială.

Cadrul Strategic pentru Cooperare Europeană în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ET 2020)
Acest cadru de cooperare oferă un set de obiective strategice comune pentru Statele Membre, incluzând un set de principii pentru atingerea acestor obiective, precum şi metode comune de lucru cu domenii de prioritate pentru fiecare etapă de lucru. Scopul principal al cadrului este să sprijine Statele Membre în dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare. Aceste sisteme trebuie să ofere tuturor cetăţenilor mijloace prin care să îşi realizeze potenţialul şi să asigure prosperitate economică sustenabilă şi angajabilitate.
Acţiuni ale UE pentru facilitarea integrării

Principiile Comune de Bază (2004)
Principiile Comune de Bază pentru Politica de Integrare a Imigranţilor în UE au fost adoptate de Consiliul de Justiţie şi Afaceri Interne în noiembrie 2004 şi formează referinţa de bază pentru iniţiativele UE în domeniul integrării.

Agenda Europeană pentru Integrare (2011)
În iulie 2011, Comisia Europeană a propus o Agendă europeană pentru integrarea migranţilor din afara UE, centrată pe acţiuni la nivel local, care să ducă la creşterea participării economice, sociale, culturale şi politice a migranţilor. Această nouă Agendă subliniază provocările care trebuiesc rezolvate pentru ca UE să beneficieze pe deplin de potenţialul oferit de migraţie şi de valoarea diversităţii. De asemenea, Agenda explorează rolul ţărilor de origine în procesul de integrare.

În completarea Agendei, Comisia pregăteşte un pachet de măsuri din care autorităţile naţionale să le poată alege pe cele care se dovedesc a fi mai eficiente în contextul lor specific şi pentru obiectivele de integrare stabilite. Modulele europene pentru integrare vor reprezenta un punct de referinţă solid, şi în acelaşi timp flexibil, în sprijinul politicilor de integrare în Statele UE. Au fost identificaţi, de asemenea, indicatori pentru monitorizarea rezultatelor politicilor de integrare.

Site-ul european pentru integrare
Site-ul european pentru integrare este o resursă pentru persoanele şi organizaţiile care lucrează în domeniul integrării, atât la nivel guvernamental cât şi non-guvernamental. Acest website reprezintă punctul central de întâlnire al actorilor din domeniul integrării şi funcţionează în strânsă legătură cu Forumul european pentru integrare.

Forumul european pentru integrare
Forumul European pentru integrare oferă organizaţiilor societăţii civile oportunitatea de a-şi exprima opiniile cu privire la integrarea migranţilor şi de a discuta agenda UE pentru integrare. Forumul are aproximativ 100 de membri din toate Statele Membre, care se întâlnesc de două ori pe an. Este organizat de Comisia Europeană în cooperare cu Comitetul Economic şi Social European. Principiile Comune de Bază servesc drept punct de referinţă pentru activităţile Forumului.

Portalul UE pentru imigraţie
În noiembrie 2011 Comisia Europeană a lansat Portalul UE pentru imigraţie, un website cu informaţii pentru cetăţenii străini care sunt interesaţi să imigreze în Uniunea Europeană. Acest site poate fi folosit şi de migranţii care sunt deja în Uniunea Europeană şi doresc să se mute dintr-un stat în altul. Site-ul oferă informaţii specifice despre procedurile din toate cele 27 de State UE pentru toate categoriile de migranţi.

Manualele privind integrarea
Obiectivul principal al manualelor este de a acţiona ca un factor principal în schimbul de informaţii şi bune practici între actorii din domeniul integrării din toate Statele Membre.

În prima ediţie a Manualului, publicată în 2004, au fost adresate aspecte precum: cursurile introductive pentru imigranţii nou sosiţi şi pentru refugiaţi, participarea civică şi indicatori ai integrării. Cea de-a doua ediţie, publicată în 2007 s-a centrat pe aspecte precum: mainstreaming şi guvernare în domeniul integrării, condiţii de locuire şi participare economică. Ediţia a treia, publicată în 2010 aduce în atenţie următoarele aspecte: schimburi europene de informaţii şi bune practici, mass-media şi integrarea, sensibilizarea şi emanciparea migranţilor şi platformele de dialog.

Modulele europene pentru integrare
Scopul acestor module este de a fi documente de referinţă care stabilesc obiective ambiţioase, dar realiste şi standarde de calitate ce pot fi folosite pe scară largă pentru a:
• Deveni noi instrumente în dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor persoanelor şi a organizaţiilor care activează la nivel local, regional, naţional şi european;
• Oferi clarificări cu privire la terminologie şi relevanţa conţinutului lor în procesul de integrare;
• Prezenta o abordare comprehensivă a subiectelor pe care la abordează (de la dimensiunea legislativă la cea de management de proiect);
• Fi un ghid practic pentru actorii guvernamentali şi non-guvernamentali pentru obţinerea performanţei în acest domeniu.

Cele trei teme abordate în cadrul Modulelor europene pentru integrare sunt: cursuri de limbă şi orientare culturală; deschiderea şi sprijinul societăţii gazdă; participarea activă a migranţilor în toate aspectele vieţii colective.

European Migration Network (EMN) - Reţea europeană în domeniul migraţiei
Această reţea a fost înfiinţată în 2003 pentru a răspunde nevoilor informaţionale ale instituţiilor UE şi autorităţilor publice din Statele Membre prin oferirea de informaţii actuale, obiective, de încredere şi comparabile despre migraţie şi azil, cu scopul de a sprijini dezvoltarea politicilor în aceste domenii la nivelul Uniunii Europene.

European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field - Reţea europeană a experţilor juridici în domeniul non-discriminării

Acţiunile UE în domeniul integrării beneficiază de expertiza Reţelei europene a experţilor juridici în domeniul non-discriminării, o reţea formată din experţi naţionali care oferă Comisiei consultanţă independentă în domeniul non-discriminării. Pe site-ul reţelei se pot găsi informaţii despre implementarea celor două Directive europene anti-discriminare în legislaţia naţională şi realizează o analiză a impactului pe care acestea îl au în practică.

Fonduri europene în domeniul integrării

Fondul european pentru integrarea resortisanţilor ţărilor terţe (2007)
Obiectivul principal al acestui fond este sprijinirea eforturilor Statelor Membre de a da posibilitatea resortisanţilor ţărilor terţe să îndeplinească condiţiile de rezidenţă şi de a facilita integrarea lor în societăţile europene, în acord cu Principiile Comune de Bază pentru politica de integrarea imigranţilor în Uniunea Europeană. Fondul se adresează în principal migranţilor nou sosiţi, prin acţiuni care să vină în sprijinul integrării lor.

Informaţii despre Fondul european pentru integrare la nivel European

Informaţii despre Fondul european pentru integrare în România


PROGRESS
este un program al UE pentru promovarea unei societăţi mai corecte şi mai incluzive şi a locurilor de muncă mai bune şi mai numeroase.

Anti-discriminrea este una dintre cele cinci arii prioritare ale programului, care investeşte 700 de milioane de euro în studii şi evenimente de sensibilizare în perioada 2007-2013. Anual se lansează apeluri pentru propuneri de proiecte pentru activităţi cu o puternică dimensiune europeană. Aceste activităţi au scopul de a informa analiza şi dezvoltarea de politici, fiind diferite de cele realizate în cadrul Fondului Social European care investesc în implementarea politicilor în domeniul muncii şi incluziunii sociale în Statele Membre.

În domeniul anti-discriminării PROGRESS finanţează reţele europene de ONG care luptă împotriva excluziunii sociale şi discriminării pe motive rasiale, reţeaua de autorităţi naţionale pentru egalitate şi campania UE „Pentru diversitate. Împotriva discriminării". Mai multe detalii aici.


Programul Drepturi Fundamentale şi Cetăţenie
Acest program specific face parte din Programul General „Drepturi Fundamentale şi Justiţie". zzzObiectivele generale ale programului includ:
a) Promovarea dezvoltării unei societăţi europene bazate pe respect pentru drepturile fundamentale
b) Dezvoltarea capacităţii societăţii civile şi încurajarea unui dialog deschis, regulat şi transparent, care să respecte drepturile fundamentale
c) Lupta împotriva rasismului şi antisemitismului pentru promovarea unei mai bune înţelegeri interculturale şi inter-religioase şi creşterea toleranţei în UE
d) Îmbunătăţirea contactelor, schimburilor de informaţii şi realizării de parteneriate între autorităţile legislative, judiciare şi administrative şi profesiunile din domeniul juridic pentru o mai bună înţelegere reciprocă.

Mai multe informaţii aici.


Fondul Social European
Acest fond este unul din Fondurile Structurale înfiinţat în 1957 pentru reducerea diferenţelor în standardele de viată şi prosperitate în Statele Membre prin promovarea coeziunii sociale şi economice. Fondul Social European sprijină Statele Membre pentru a echipa cât mai bine forţa de muncă şi companiile să facă faţă noilor provocări globale. Fondul este accesibil în toate Statele Membre, în special în cele în care dezvoltarea economică este mai puţin avansată cu suma de 75 de miliarde în perioada 2007-2013.

Fondul Social European sprijină, în Statele Membre, activităţi care luptă împotriva discriminării în accesul pe piaţa muncii, inclusiv proiecte care:
• Crează modalităţi de re-intrare şi reintegrare pe piaţa muncii a grupurilor discriminate, inclusiv migranţii şi minorităţile etnice;
• Urmăresc acceptarea diversităţii la locul de muncă şi combaterea discriminării, informare şi sensibilizare;
• Încurajează sprijinul pentru îmbătrânire activă şi re integrarea muncitorilor mai în vârstă;
• Creşterea participării migranţilor la piaţa muncii şi îmbunătăţirea integrării lor sociale.

Mai multe detalii aici.inapoi | print | start | sus
Nov 2018 Decembrie 2018 Jan 2019
D
L
M
M
J
V
S
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
 
 
Cititi online revista Migrant în România
Cititi online Accent Basarabean
Învatati limba româna
 

Acest site este realizat si gestionat de Institutul Intercultural Timisoara www.intercultural.ro


Site realizat in cadrul proiectului Migrant în România interculturală,
cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Integrarea Resortisanţilor din ţările Terţe.