Start | Contact RO | EN | FR
Despre www.migrant.ro | Arabic News Agency | Evenimente şi oportunităţi | Stiri | Forum |
Cauta
Proiectul Migrant în România
Descrierea proiectului
Modul de lucru
Activităţi
Mediatori interculturali
Curs pentru jurnalisti
Cursuri de limba româna
Seminarii
Bucureşti
Cluj-Napoca
Constanţa
Iaşi
Timişoara
Propuneri de modificari legislative
Resurse
Baza de date nationala
Alte proiecte pentru integrarea migrantilor
Legislatie nationala
Politici si documente europene
Studii si rapoarte
Educatie si cultura
Site-uri utile
Contacte Ambasade


Migrant în România interculturală

Proiectul Migrant in România interculturală (IF/11.01-04.01/2013) este o continuare a demersurilor pentru integrarea migranţilor iniţiate de Institutul Intercultural Timişoara în 2009. Acest proiect se desfăşoară în perioada septembrie 2012 - iunie 2015 şi este co-finanţat prin Fondul european pentru integrarea resortisanţilor ţărilor terţe, administrat în România de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Parteneri:
Institutul Intercultural Timişoara (coordonator)
Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului - Filiala Cluj
Asociaţia ADIS - Bucureşti
Centrul pentru Resurse Civice - Constanţa

Scopul acestui proiect este crearea unui mediu intercultural adecvat pentru facilitarea integrării străinilor în România şi pentru întărirea coeziunii sociale, prin menţinerea unor mecanisme de consultare a comunităţilor de străini create prin programele anterioare.

Prin intermediul proiectelor anterioare desfăşurate în scopul facilitării integrării migranţilor şi realizării unui mecanism de consultare au fost identificate o serie de nevoi, atât ale migranţilor, cât şi ale autorităţilor cu competenţe în domeniu:
 • necesitatea stabilirii unor relaţii pozitive şi diminuarea distanţei sociale dintre instituţii şi migranţi;
 • necesitatea existenţei unui cadru organizat, dar în acelaşi timp adaptat din punct de vedere cultural pentru exprimarea problemelor şi nevoilor migranţilor în relaţia cu autorităţile, dar şi pentru comunicarea autorităţilor în relaţia cu migranţii;
 • necesitatea obţinerii informaţii cât mai diverse şi prin surse mai variate cu privire la oportunităţile de integrare;
 • necesitatea unui dialog real şi semnificativ între migranţi şi populaţia locală, respectiv autorităţile locale;
 • existenţa unor oportunităţi de promovare a specificului cultural al comunităţilor de migranţi şi recunoaşterea existenţei acestora în rândul societăţii şi publicului larg;
 • existenţa unor multiplicatori în rândul comunităţilor, unor persoane resursă care să reprezinte cu succes „vocea" migranţilor în dialog cu autorităţile şi cu societatea civilă;
 • dezvoltarea capacităţii organizaţiilor de RTT să participe la viaţa socială, culturală şi comunitară;
 • sensibilizarea mass-media cu privire la fenomenul migraţiei şi formarea jurnaliştilor în scopul transmiterii de informaţii relevante şi ne-stereotipe.

Activităţile principale ale acestui proiect, prin care se va contribui la satifacerea acestor nevoi identificate sunt prezentate în continuare.

Site-ul Migrant în România www.migrant.ro funcţionează ca o platformă pentru comunicare, informare şi consultare. Pe acest site pot fi găsite ştiri de interes despre şi pentru migranţi, informaţii cu privire la situaţia migranţilor în România, informaţii importante la nivel european, precum şi evenimentele organizate de către şi pentru migranţi. Informaţii despre toate activităţile realizate în cadrul acestui proiect vor fi postate în mod regulat. Site-ul conţine şi un forum discuţii deschis publicului.

Revista Migrant în România îşi propune, atât să informeze publicul larg despre fenomenul migraţiei, cât şi să ofere migranţilor informaţii utile care să îi încurajeze în eforturile de integrare. Revista are o apariţei trimestrială şi este disponibilă pe suport hârtie şi electronic pe site-ul www.migrant.ro. Revista Migrant în România are o apariţie trimestrială, fiecare număr fiind distribuit împreună cu suplimentul Accent Basarabean. În fiecare an se va edita şi distribui şi câte o revistă într-o limbă străină de interes pentru migranţi.

Reţeaua de mediatori interculturali este constituită din câte 20 de persoane din localităţile în care se desfăşoară proiectul (Timisoara, Cluj, Iaşi, Constanta şi Bucureşti), care au rolul de a asigura o mai strânsă legătură între membrii comunităţilor de migranţi şi autorităţile publice, respectiv societatea civilă. Mediatorii acţionează ca un un liat, reprezentând, în acelaşi timp „vocea" comunităţilor lor în situaţii relevante, dar şi „traducerea" informaţiilor şi legislaţiei pentru membrii comunităţii. Aceste persoane au participat la un curs de formare la nivel naţional şi vor participa anual la cursuri care să le sprijine munca la nivel local, să îi ajute în dezvoltarea unei colaborări eficientă între mediatori, autorităţile locale şi societatea civilă locală.

Seminariile locale de consultare cu migranţii vor continua să aibă loc trimestrial în cele 5 oraşe. Temele de discuţie vor fi stabilite de grupul local de iniţiativă, în funcţie de interesele comunităţilor de migranţi din localitatea respectivă. În cadrul acestor seminarii se va asigura o comunicare deschisă a problemelor şi nevoilor migranţilor şi se vor sprijini demersurile acestora de integrare. De asemenea se urmăreşte informarea membrilor comunităţilor de migranţi cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora pe teritoriul României. Rapoartele acestor seminarii vor fi disponibile pe www.migrant.ro. Rapoartele tuturor seminariilor desfăşurate în cadrul proiectelor anterioare sunt, de asemenea, disponibile. Problemle discutate în cadrul acestor seminarii şi sugestiile propuse vor servi ca bază pentru o serie de propuneri de politici publice care vor fi înaintate autorităţilor competente în domeniu.

În fiecare an va avea loc la Bucureşti o conferinţă naţională de consultare cu comunităţile de migranţi. În cadrul aceste conferinţe se va facilita o comunicare liberă şi deschisă între toţi participanţii la eveniment - respectiv, migranţi, mediatori interculturali, reprezentaţi ai societăţii civile şi ai autorităţilor publice de la nivel central şi local. Scopul conferinţei este de a oferi un cadru pentru împărtăşirea experienţelor, diseminarea ideilor, formarea de opinii, identificarea de soluţii şi strategii pentru integrarea cu succes a migranţilor în România.

Pentru a asigura o mai bună reprezentare a migranţilor în mass-media, pentru ca jurnaliştii să aibă o mai bună înţelegere a fenomenului migraţiei şi să evite prezentarea stereotipurilor în materialele pe care le produc, se va organiza un curs de formare în comunicare interculturală şi deconstrucţia stereotipurilor în mass-media. La curs vor participa aproximativ 20 de persoane, jurnalişti din diferite zone. După încheierea cursului, pe durata desfăşurării proiectului, jurnaliştii vor avea sarcina să redacteze şi să publice în cadrul publicaţiilor cu care colaborează cel puţin 4 articole referitoare la migranţii din România, aplicând principiile învăţate la curs. Grupul de jurnalişti va fi pus în legătură cu reţeaua de mediatori interculturali pentru a asigura susţinere reciprocă pentru reflectarea situaţiei migranţilor către publicul larg şi transmiterea de informaţii relevante pentru migranţi.

Orice contribuţii în sprijinul activităţilor pentru integrarea migranţilor sunt binevenite. Mai multe informaţii şi detalii de contact găsiţi pe site-ul www.migrant.ro


Mai jos puteţi citi informaţii despre proiectele anterioare în domeniul migraţiei.


România interculturală

Institutul Intercultural Timişoara a desfăşurat în perioada iunie 2011- iunie 2012 proiectul România Interculturală, co-finanţat prin Fondul european pentru integrarea resortisanţilor ţărilor terţe, administrat în România de Oficiul Român pentru Imigrări.

Parteneri:

Institutul Intercultural Timişoara (coordonator)

Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului - Filiala Cluj

Centrul pentru Resurse Civice - Constanţa

Asociaţia ADIS - Bucureşti

Scopul acestui proiect este dezvoltarea mecanismelor de consultare a comunităţilor de străini cu autorităţile publice şi societatea civilă. Prin varietatea metodelor de consultare, formare şi informare folosite în cadrul acestui proiect urmăreşte contribuirea la crearea unui mediu intercultural, a unui climat adecvat în rândul populaţiei româneşti cu privire la migraţie, destinat să faciliteze integrarea şi coeziunea socială.

Prin intermediul proiectelor anterioare desfăşurate în scopul facilitării integrării migranţilor şi realizării unui mecanism de consultare au fost identificate o serie de nevoi, atât ale migranţilor, cât şi ale autorităţilor cu competenţe în domeniu:

 • necesitatea stabilirii unor relaţii pozitive şi diminuarea distanţei sociale dintre instituţii şi migranţi;
 • necesitatea existenţei unui cadru organizat dar în acelaşi timp adaptat din punct de vedere cultural pentru exprimarea problemelor şi nevoilor migranţilor în relaţia cu autorităţile, dar şi pentru comunicarea autorităţilor în relaţia cu migranţii;
 • necesitatea obţinerii de informaţii cât mai diverse şi prin surse mai variate cu privire la oportunităţile de integrare;
 • existenţa unor oportunităţi de promovare a specificului cultural al comunităţilor de migranţi şi recunoaşterea existenţei acestora în rândul societăţii şi publicului larg;
 • existenţa unor multiplicatori în rândul comunităţilor, unor persoane resursă care să reprezinte cu succes „vocea" migranţilor în dialog cu autorităţile şi cu societatea civilă;
 • dezvoltarea capacităţii organizaţiilor de migranţi să participe la viaţa socială, culturală şi comunitară.


Activităţile principale ale acestui proiect, prin care se va contribui la satifacerea acestor nevoi identificate sunt prezentate în continuare.

Site-ul Migrant în România www.migrant.ro funcţionează ca o platformă pentru comunicare, informare şi consultare. Pe acest site pot fi găsite ştiri de interes despre şi pentru migranţi, informaţii cu privire la situaţia migranţilor din România, precum şi evenimentele organizate de către şi pentru migranţi. Informaţii despre toate activităţile realizate în cadrul acestui proiect vor fi postate în mod regulat. Site-ul conţine şi un forum discuţii deschis publicului.

Revista Migrant în România îşi propune, atât să informeze publicul larg despre fenomenul migraţiei, cât şi să ofere migranţilor informaţii utile care să îi încurajeze în eforturile de integrare. Revista are o apariţei trimestrială şi este disponibilă pe suport hârtie şi electronic pe site-ul www.migrant.ro. Fiecare număr al revistei este distribuit împreună cu suplimentul Accent Basrabean. Vor exista de asemenea, în cadrul proiectului 2 suplimente în limbi de interes pentru migranţi, respectiv turcă şi arabă.

Reţeaua de mediatori interculturali, constituită din câte 30 de persoane din localităţile în care se desfăşoară proiectul (Timisoara, Cluj, Iaşi, Constanta şi Bucureşti), care au rolul de a asigura o mai strânsă legătură între membrii comunităţilor de migranţi şi autorităţile publice, respectiv societatea civilă; vor acţiona ca un un liat, reprezentând, în acelaşi timp „vocea" comunităţilor lor în situaţii relevante, dar şi „traducerea" informaţiilor şi legislaţiei pentru membrii comunităţii. Aceste persoane au participat la un curs de formare la nivel naţional, urmând să contribuie apoi la realizarea unor cursuri de formare la nivel local. Nevoia realizării unui curs de formare în domeniul comunicării interculturale a fost identificată în repetate rânduri în cadrul seminariilor locale şi naţionale realizate în cadrul proiectului Integrare şi coeziune socială pentru resortisanţii ţărilor terţe şi al proiectului Migrant în România. Aceste cursuri vor avea ca scop dezvoltarea abilităţilor de comunicare interculturală şi de interacţiune între autorităţile publice şi migranţi, atât de necesare într-o societate plurilistă în care este necesară dezvoltarea înţelegerii şi respectului reciproc. Cursurile vor pune de asemenea bazele pentru o colaborare eficientă între mediatori, autorităţile locale şi societatea civilă locală.

Seminariile locale de consultare cu migranţii vor continua să aibă loc trimestrial în cele 5 oraşe. Temele de discuţie vor fi stabilite de grupul local de iniţiativă, în funcţie de interesele comunităţilor de migranţi din localitatea respectivă. În cadrul acestor seminarii se va asigura o comunicare deschisă a problemelor şi nevoilor migranţilor şi se vor sprijini demersurile acestora de integrare. De asemenea se urmăreşte informarea membrilor comunităţilor de migranţi cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora pe teritoriul României. Rapoartele acestor seminarii vor fi disponibile pe www.migrant.ro. Rapoartele tuturor seminariilor desfăşurate în cadrul proiectelor anterioare sunt, de asemenea, disponibile.

Ca în fiecare an, şi în 2012 va avea loc la Bucureşti o conferinţă naţională de consultare cu comunităţile de migranţi. Această conferinţă va reprezenta o oportunitate de împărtăşire a experienţei între actorii de la nivel local din diferite regiuni din ţară. Se urmăreşte asigurarea unei comunicări libere şi deschise între toţi participanţii la eveniment, diseminarea ideilor, formarea de opinii şi elaborarea de strategii în vederea îmbunătăţirii situaţiei lor. Între invitaţi se vor afla autorităţi relevante de la nivel central. Cu această ocazie va fi discutată şi sprijinirea comunităţilor de migranţi pentru crearea unei federaţii a organizaţiilor de migranţi, care să reprezinte un interlocutor reprezentativ şi bine informat în relaţia cu autorităţile şi societatea civilă. În acest sens, se vor realiza demersuri pentru sensibilizarea comunităţilor de migranţi cu privire la importanţa acestui demers, oferindu-le sprijinul în crearea unui structuri care să răspundă nevoilor lor.

Un studiu-raport privind oportunităţile de integrare ale migranţilor va urmări realizarea unei prezentări clare, succinte şi accesibile a oportunităţilor de integrare ale migranţilor în România; analiza cadrului legislativ şi instituţional actual privitor la integrarea imigranţilor în România; exemple de bune practici din România şi Europa; analiza datelor statistice ce pot facilita înţelegerea percepţiilor şi atitudinilor populaţiei majoritare cu privire la integrarea migranţilor, respectiv a percepţiilor şi atitudinilor migranţilor faţă de oportunităţile de integare existente; propuneri de politici şi acţiuni pentru crearea unui mediu intercultural destinat să faciliteze integrarea şi coeziunea socială. Activitatea desfăşurată la nivel local de mediatorii interculturali, ce va fi atent monitorizată şi analizată de personal de specialitate din echipa de proiect, va reprezenta o sursă importantă de informaţii pentru studiu.

Orice contribuţii în sprijinul activităţilor pentru integrarea migranţilor sunt binevenite. Mai multe informaţii şi detalii de contact găsiţi pe site-ul www.migrant.roMigrant în România

Institutul Intercultural Timișoara, în parteneriat cu Organizația Femeilor Refugiate în România, a desfășurat în perioada mai 2010 - iunie 2011 proiectul Migrant în România, finanțat prin Fondul European pentru Integrarea Resortisanților Țărilor Terțe, gestionat în România de Oficiul Român pentru Imigrări.

Context

În perioada mai-decembrie 2009 Institutul Intercultural Timișoara a coordonat proiectul Integrare și coeziune socială pentru resortisanții țărilor terțe, proiect care a urmărit inițierea unor mecanisme de consultare la nivel local și național între migranți, autorități publice și societatea civilă. Experiența din cadrul acestui proiect a relevat necesitatea dezvoltării și consolidării acestor mecanisme, pentru a facilita integrarea migranților în România.

Obiectivul general al acestui proiect este dezvoltarea mecanismelor de consultare cu resortisanții țărilor terțe (RTT) asigurând, în acelaşi timp, o implicare a societăţii civile şi o deschidere către publicul larg, contribuind la îmbunătăţirea comunicării între autorităţile locale şi naţionale cu competenţe în gestionarea fenomenului migraţiei şi străinii cu drept de şedere pe teritoriul României.

Proiectul se desfășoară în localităţile: Timişoara, Iaşi, Constanţa, Cluj-Napoca și Bucureşti, având ca grup țintă persoanele din afara Uniunii Europene, cu drept de ședere în România

Rezultate aşteptate:
- Dezvoltarea portalului Migrant în România (www.migrant.ro) cu rol informativ şi de facilitare a comunicării la nivel naţional între toți actorii cu interese în domeniu;
- Dezvoltarea mecanismelor de consultare locale, cu implicarea RTT, a autorităţilor publice, precum şi a societăţii civile, în Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi şi Timişoara;
- Consolidarea grupurilor de lucru tematice naţionale pentru discutarea principalelor categorii de probleme legate de integrarea RTT;
- Revista „Migrant în România", cu apariție trimestrială, al cărei conţinut va fi elaborat de reprezentanţi ai RTT, de membri ai unor ONG şi de specialişti în domeniu;
- Rapoarte privind ocuparea forței de muncă a RTT, discriminarea și violența față de femeile RTT.

Prin atingerea acestor rezultate dorim să asigurăm un dialog deschis între autorități, migranți și societatea civilă, pentru a contribui la dezvoltarea unui mediu intercultural destinat să faciliteze intgrarea și coeziunea socială.

Informaţii despre proiectul anterior mai jos:

Proiectul ICS4RTT 2009

Descrierea proiectului Integrare și coeziune socială pentru resortisanții țărilor terțe
mai - decembrie 2009

Proiectul Integrare și coeziune socială pentru resortisanții țărilor terțe (ICS4RTT) s-a născut din necesitatea de a îmbunătăți comunicarea între autoritățile locale și naționale cu competențe în gestionarea fenomenului migrației și străinii cu drept de ședere pe teritoriul României.

Proiectul a fost finanţat de Fondul European pentru Integrarea resortisanţilor statelor terţe (gestionat în România de Oficiul Român pentru Imigrări) şi implementat de Institutul Intercultural Timişoara în parteneriat cu Asociaţia Divers Etica, Asociaţia Cultura Păcii şi Organizaţia Femeilor Refugiate din România.

Scopul acestui proiect a fost dezvoltarea unui mecanism de consultare cu comunitățile de RTT, urmărind în mod direct asigurarea unei comunicări continue și eficiente între autoritățile locale și naționale și străini, de a crea mecanisme de consultare care se vor autosusține în viitor și asigurând, în același timp, o implicare a societății civile și o deschidere către publicul larg.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
• Realizarea unei baze de date cu comunitățile de RTT la nivel național;
• Crearea unui punct național de contact pentru comunitățile de RTT din România;
• Realizarea a 10 seminarii de consultare cu comunitățile de RTT, autorități publice cu competențe în gestionarea fenomenului migrației și reprezentanți ai societății civile la nivel local în 5 localități din țară;
• Realizarea unor grupuri de lucru tematice la nivel național cu reprezentanți din diferite regiuni ale țării pe teme precum: legislația, educația, cultura etc.
• Realizarea unui site adresat comunităților de RTT;
• Realizarea unei publicații cu informații relevante pentru și despre comunitățile de RTT și distribuirea acesteia în diferite regiuni din țară.
Proiectul s-a derulat în localităţile Timişoara, Iaşi, Constanţa, Cluj-Napoca și Bucureşti.
inapoi | print | start | sus
Nov 2018 Decembrie 2018 Jan 2019
D
L
M
M
J
V
S
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
 
 
Cititi online revista Migrant în România
Cititi online Accent Basarabean
Învatati limba româna
 

Acest site este realizat si gestionat de Institutul Intercultural Timisoara www.intercultural.ro


Site realizat in cadrul proiectului Migrant în România interculturală,
cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Integrarea Resortisanţilor din ţările Terţe.